Головна

Публічний договір про надання медичних послугТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА «ВІЛЛА ЛУЇЗА»
(надалі «Виконавець»), що зареєстроване відповідно до законодавства України (код юридичної особи у ЄДРПОУ- 37879751), місце знаходження: 79018, м. Львів, вул. Братів Міхновських, 42,Ліцензія на медичну практику АЕ № 281564 від 11.12.2013 року, в особі директора– Шарвета Сідеріка Крістіана Андре Маріуса, який діє на підставі Статуту,керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти Публічний договір про надання медичних послуг(надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

1.   Загальні положення
1.1.  Цей Публічний договір про надання медичних послуг(надалі – «Договір») є публічним і визначає умови та правила надання Виконавцем Замовнику медичних послуг та укладається на строк надання медичних послуг залежно від визначеного Виконавцем варіанту лікування. Умови даного Договору є однаковими для всіх споживачів,беззастережне прийняття умов якого у формі відправлення заявки на безкоштовну онлайн-діагностику через Сайт Виконавця вважається акцептом даного Договору Замовником та засвідчує факт його укладення.
1.2.  Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця,а для Замовника – з моменту відправлення заявки на безкоштовну онлайн-діагностику через Сайт Виконавця.
1.3. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно та у відповідності до чинного законодавства України. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим  повідомленням про  це  Замовника шляхом опублікування  на Сайті  Виконавця. У разі незгоди Замовника зі змінами,внесеними до Договору, Замовник зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання Договору та продовження користування послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.
1.4. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що ознайомлений і згоден з умовами Договору та прейскурантом цін Виконавця,розміщеним на Сайті Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.
1.5. У разі укладення між Замовником і Виконавцем індивідуального договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови індивідуального договору.
1.6.  Визначення термінів та понять:

Замовник
– особа, що уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг.

Послуги (медичні послуги)
– комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеню складності та призначення, які надаються
Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця. Сайт Виконавця    –    веб-сайт    Виконавця    у    мережі    Інтернет,    що   розміщений за адресою: https://www.greataligners.com/

Сторони
– спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванні у даному Договорі. 

2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати медичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених даним Договором.
2.2. Перелік та вартість медичних послуг визначається у відповідності до прейскуранту цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця. 

3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Виконавець зобов’язаний:
- надавати Замовнику своєчасно, якісно та в повному обсязі медичні послуги, які є предметом цього Договору;-  оформляти надані Замовнику медичні послуги та зберігати медичну документацію, оформлену в процесі надання послуг за цим Договором, у відповідності до вимог чинного законодавства України;
- надавати Замовнику медичну документацію та інформацію,а також усі супутні документи, оформлені в процесі надання медичних послуг за цим Договором, у межах і порядку, визначених чинним законодавством України;
- забезпечити Замовника кваліфікованим медичним персоналом;
- надавати медичні послуги на працюючому та справному обладнанні та з використанням якісних медичних препаратів та виробів, які застосовуються для надання послуг;
- здійснювати запис на прийом Замовника на підставі відповідного звернення Замовника (запису на прийом) на Сайті Виконавця.

3.2.  Виконавець має право:
- внести зміни до прейскуранту цін, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця або іншим доступним способом;
- відмовити у наданні медичних послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу Виконавця, а також уразі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані медичні послуги.

3.3.  Замовник зобов’язаний:
- приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору;
- своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги, які є предметом цього Договору, у визначеному даним Договором порядку;
- неухильно дотримуватись призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, правил внутрішнього розпорядку медичних закладів та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг;
-  у разі замовлення медичних послуг для своєї дитини,забезпечити супровід дитини в процесі надання медичних послуг, а також належне та своєчасне виконання дитиною призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження;
- негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

3.4. Замовник має право:
- вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання медичних послуг за цим Договором;
- ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією, оформленою в процесі надання медичних послуг за цим Договором, у відповідності до чинного законодавства України.Порядок ознайомлення з медичною документацію затверджується Виконавцем.
- отримувати від Виконавця медичну інформацію про стан свого здоров’я у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем та в інших передбачених даним Договором випадках, повідомивши про це письмово Виконавця. 

4. Вартість послуг та порядок розрахунків
4.1. Вартість медичних послуг визначається у прейскуранті цін Виконавця, що діє на дату оплати медичних послуг та розміщений на Сайті Виконавця.
4.2. Оплата послуг за Договором здійснюється у розмірі ціни визначеного Виконавцем варіанту лікування серед доступних на Сайті Виконавця згідно прейскуранту цін Виконавця кількома платежами (якщо інше непередбачено індивідуальним договором про надання медичних послуг, укладеним між Сторонами): Варіант «Легкий»:- гривневий еквівалент суми 1290 євро згідно з офіційним курсом Національного банку України на день здійснення платежу,порядок здійснення оплати регулюється Фінансовою пропозицією, яка є додатком до цього Договору і підписується Сторонами в письмовому вигляді;  Варіант «Середній»:- гривневий еквівалент суми 1790 євро згідно з офіційним курсом Національного банку України на день здійснення платежу,порядок здійснення оплати регулюється Фінансовою пропозицією, яка є додатком до цього Договору і підписується Сторонами в письмовому вигляді;  Варіант «Важкий»:- гривневий еквівалент суми 2240 євро згідно з офіційним курсом Національного банку України на день здійснення платежу,порядок здійснення оплати регулюється Фінансовою пропозицією, яка є додатком до цього Договору і підписується Сторонами в письмовому вигляді.
4.3. Етап лікування «зліпок щелепи» не розпочинається до отримання від Замовника відповідної оплати. Використання елайнерів у процесі лікування не розпочинається до сплати Замовником платежу за виготовлення елайнерів.
4.4. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених медичних послуг, сплачені кошти повертаються, за виключенням коштів, які Виконавець спрямував на виготовлення необхідних для надання послуг матеріалів у разі фактичного виготовлення таких матеріалів, а також щомісячних платежів за супровід протягом тривалості курсу лікування.
4.5. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта. Строк повернення коштів становить 5 (п’ять) банківських днів з моменту отримання Виконавцем заяви про повернення коштів.

5. Порядок надання послуг
5.1.Медичні послуги надаються дистанційно за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця та фактичним місцем розташування Замовника.
5.2. Курс лікування за визначеним Виконавцем варіантом лікування розпочинається з дати отримання Замовником набору елайнерів.
5.3. В разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.
5.4. У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів. 

6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену даним Договором та чинним законодавством України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, яка виникла в процесі надання медичних послуг за цим Договором в результаті:
– неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;
– дострокового припинення Замовником призначеного лікування (обстеження тощо);
– дострокового припинення даного Договору з ініціативи Замовника;
– неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні вироби, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;
– недотримання Замовником приписів та рекомендацій лікарів Виконавця та/або порушення лікувального режиму.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця тане могли бути попереджені чи уникнені (зокрема, внаслідок хакерських атак,перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).
6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війну і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні фактори(відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо), дії або бездіяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, змінив законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за даним Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.
6.5. При настанні обставин, визначених у п.6.4. даного Договору, Сторона, для якої вони настали,зобов’язана не пізніше ніж у семиденний строк з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону. Належним підтвердженням факту настання та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.

7. Інші умови
7.1. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
7.2. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх уразі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.
7.3. Малолітні, неповнолітні, обмежено дієздатні чи недієздатні пацієнти обслуговуються через їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовниками тазобов’язуються дотримуватись умов, викладених у цьому Договорі.